El pati de l’escola en igualtat. Guia de diagnosi i d’intervenció amb perspectiva de gènere.

Per: Equal Saree — Dafne Saldaña Blasco, Julia Goula Mejón, Helena Cardona Tamayo
Tipus de material: publicació
Editor: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

via: http://equalsaree.org/publicacions/

Aquesta guia proposa una METODOLOGIA per fer una intervenció d’igualtat de gènere als espais d’esbarjo a partir de la diagnosi participativa i el disseny col·laboratiu de tota la comunitat educativa, el que implica un procés de reflexió i d’aprenentatge col·lectiu. La guia està dissenyada per aplicar-se als patis de primària per aconseguir uns espais educatius que ofereixin les mateixes oportunitats a totes les persones. No pretén ser un model tancat sinó oferir unes eines de referència que us animem a ampliar, modificar i adaptar a cada cas concret.

També disposa d’un material de suport que es pot descarregar.

Share your thoughts