Plec de Preinscripcions Tècniques per al Disseny, l’Execució i la Recepció de les Àrees de Joc Infantil

Per: 
Departament de Projectes i Obres
Departament de Manteniment de Jocs infantils
Departament d’Informació de Projectes i Recepcions
Mediambient i Serveis Urbans
Ajuntament Barcelona
Tipus de material:
Editor: Ajuntament de Barcelona

via: https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/97457/1/PlecPrescripcionsTecniquesAreesJocInfantil.pdf

El present Plec de Prescripcions Tècniques ratifica l’adopció dels requeriments definits a les diferents normatives europees i espanyoles per part de Barcelona per a la regulació de diversos aspectes de la configuració dels espais de joc infantil, així com de la seva seguretat, els materials i els mètodes d’assaig, amb l‟objectiu de garantir el dret al joc i d’evitar, en la mesura del que sigui possible, els accidents i altres eventualitats que puguin posar en perill la integritat dels infants.