Una anàlisi holística i multinivell per identificar l’impacte del disseny d’una aula en l’aprenentatge dels alumnes.

Per: Peter Barrett , Yufan Zhang, Joanne Moffat, Khairy Kobbacy
Tipus de material: Article
Editor: Building and Environment 

ISBN: 0360-1323

via: file:http://h2020.fje.edu/wp-content/uploads/2016/09/Article_Salford_CAT.pdf

L’objectiu d’aquest estudi és comprovar si hi ha indicis per demostrar que el disseny dels edificis escolars influeix en el ritme d’aprenentatge dels alumnes de primària.
S’han desenvolupat hipòtesis per a 10 paràmetres de disseny dins d’un context de neurociència amb tres principis de disseny. S’han comparat amb les dades recollides de 751 alumnes de 34 aules diverses, de set escoles diferents del Regne Unit. El model multinivell desenvolupat explicava el 51% de la variabilitat en els entorns d’aprenentatge dels alumnes durant un any escolar. Ara bé, dintre d’això, s’ha identificat un nivell elevat d’explicació (73%) a nivell de classe, associat totalment a sis paràmetres de l’entorn construït: color, opció, connexió, complexitat, flexibilitat i llum. Aquest model s’ha utilitzat per preveure l’impacte dels sis paràmetres de disseny en el progrés dels alumnes.
En comparar la “millor” i la “pitjor” aula de la mostra, s’ha descobert que tan sols aquests factors tenen un impacte
equivalent al progrés típic d’un alumne durant un any. També ha estat possible calcular l’impacte proporcional
d’aquests factors de l’entorn en el progrés dels alumnes, dins del conjunt de tots els factors que hi inueixen.
De mitjana, hi ha contribuït en un 25%.
Això demostra clarament l’impacte de l’entorn construït en el progrés dels alumnes i ressalta com n’és
d’important que els responsables polítics, dissenyadors i usuaris ho tinguin en compte.